Kế hoạch xả nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang Để phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2015-2016

17-08-2015
Bởi: admin Có: 0 bình luận 1328 lượt xem

TỔNG CÔNG TY  ĐIỆN LỰC MIỂN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC
Số:  36 /PCVP-KD

“V/v kế hoạch xả nước từ hồ thủy điện để

phục vụ bơm nước sản xuất nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Vĩnh Phúc, ngày  07  tháng  01  năm 2015

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo:

Kế hoạch xả nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang

Để phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ  Đông Xuân năm 2015-2016

Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất thực hiện ba đợt xả nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang để lấy nước tập trung phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016    khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ, đồng thời đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2016 và phục vụ bơm nước sản xuất nông nghiệp trong ba đợt lấy nước tập trung như sau:

Đợt 1 lấy nước từ 0h00 ngày 21/01/2016 đến 24h ngày 26/01/2016;

Đợt 2 lấy nước từ 0h00 ngày 03/02/2016 đến 24h ngày 06/02/2016;

Đợt 3 lấy nước từ 0h00 ngày 16/02/2016 đến 24h ngày 23/02/2016;

          Để phối hợp đồng bộ trong việc xả nước và lấy nước đảm bảo phục vụ tốt cho bà con nông dân gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016, tránh lãng phí nước ảnh hưởng đến cấp điện trong mùa khô năm 2016 và sử dụng điện tiết kiệm. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới các đơn vị Thủy nông và nhân dân được biết, đề nghị đơn vị Thủy nông tập trung lấy đủ nước vào ruộng, sử dụng có hiệu quả nguồn nước trong thời gian các đợt xả nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016.

Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thọ

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC